Medezeggenschapsraad (MR)

In de wet Medezeggenschap op scholen (WMS) is vastgelegd dat iedere school verplicht een MR heeft. De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel (de personeelsgeleding) en ouders (de oudergeleding). De grootte van de MR wordt bepaald door de grootte van de school (het leerlingenaantal), met een minimum van 4 leden (2 ouders en 2 personeelsleden). 

De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs, geldbesteding, informatie- en communicatietechnologie (ICT), veiligheid op school en de inzet en raadpleging van ouders in het onderwijs. 

In de wet zijn de bevoegdheden van de MR vastgelegd. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt naar adviesrecht en instemmingsrecht. In geval van advies mag de MR haar mening geven. De directie is echter bevoegd dat advies naast zich neer te leggen. Zij dient dit wel gemotiveerd te onderbouwen. In geval van instemming dienen directie en MR het altijd met elkaar eens te worden voordat een besluit kan worden uitgevoerd. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). 

Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen. 

De leden van de medezeggenschapsraad worden voor drie jaar gekozen.

Samenstelling:

Ouderlid / voorzitterJerry Weesie
OuderlidLevine Lateur
OuderlidRamon Janssen
GMR - ouderlidKarin Vonk
Personeelslid (en GMR - personeelslid)Judith Lodder
PersoneelslidLianne Sperling
PersoneelslidSandra Oosterlee

Naast de formele leden van de MR schuift de directeur iedere vergadering aan als vertegenwoordiger van de directie.